אינדקס עסקים, אינדקס המציג עסקים זמינים בזמן אמת!

חיפושים מומלצים

תנאי שימוש


ברוכים הבאים לאתר "MABA "

אינדקס פרסום עסקים (להלן: "האתר")

  Maba.co.ilהינו אתר אינטרנטי המכיל מאגר של בתי עסק, בעלי מקצוע ונותני שירות בתחומים שונים ומגוונים. האתר מופעל באמצעות חברת "VPR "  (להלן : "החברה"). השימוש באתר הינו בכפוף לאמור בתנאי שימוש אלה .

הגדרות 

בעלות ותפעול 

המידע המפורסם באתר הינו בבעלותה הבלעדי או ברישיון שהוענק לחברה.כל החומרים המצויים ו/או הניתנים להורדה ו/או לצפייה באתר הם רכושה הבלעדי של החברה. איןלהעתיק או לפרסם כל חלק מן הדפים ו/או המידע ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב שלהחברה .

המידע מסופק לשירות ציבור הגולשים לשימוש פרטי ולא-מסחרי בלבד. המשתמש רשאי לצפות, לעיין, לקרוא ו/או להוריד (Download) את התכנים המפורסמים באתר. זאת לשימוש פרטי ולא-מסחרי בלבד. כמו-כן המשתמש נדרש ומחויב להשאיר את המידעוהתכנים בנוסחם המקורי בצירוף ההודעות הנוגעות לזכויות היוצרים והבעלות על התכניםוהמידע, כפי שפורסם באתר ולא לעשות כל שינוי ו/או השמטה ו/או סילוף במידעכאמור .

החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עתמכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדה .

הפקה חוזרת ו/או שיכפול ו/או הפצה, הוצאה לאור, העתקה, ו/או העברהשל המידע המפורסם באתר (בכל אמצעי שהוא, כולל אך לא רק, באמצעות דואר, פקס, דוא"ל, אינטרנט או אמצעים דיגיטאליים אחרים) אסורים בהחלט, אלא באישור מראש ובכתב של החברה. שימושו/או פרסום המידע המופיע באתר, באתרים אחרים ו/או בכל מקום אחר המקושר לאתר, הינםאסורים בהחלט. כמו-כן, אסור בהחלט לבצע כל פיתוח ו/או שינוי ו/או תרגום ו/אוטרנספורמציה של המידע המפורסם באתר ו/או המתבסס עליו .

לשם קבלת אישור מראש ובכתב של החברה לפרסום המידע במקומות אחרים , ניתן לפנות אלינו, להלן פרטי ההתקשרות :-

אחריות 

החברה והאתר מודיעים בזאת כי יש להתייחס בזהירות ובביקורתיותלמידע שמתפרסם באתר. במיוחד נכונים הדברים שעה שמדובר במידע שמעודכן על ידי הגולשים, בעלי העסקים עצמם. האחריותלבדיקת נכונותם ודיוקם של המידע המופיע באתר, ובכלל אך לא רק זאת שעות הפעילות של בית העסק, השירות הניתן על ידו, איכותו וכיו"ב, הינה על המשתמש בלבד, המשתמש מצהירבזאת, כי ידוע לו שלמרות שהחברה והאתר פועלים במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכוןומדויק ככל שניתן, ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרךהעברתו למשתמשים, והחברה והאתר לא ישאו באחריות כלשהי בעניין. כל המידעהנכלל באתר הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו בגדר חוות דעת או המלצה על שירות או מוצר כזה או אחר. על המשתמש לקבל עצה לפני כל פעולה או הסתמכות על המידע באתר. האתר והחברה אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים ו/או המשתמשים באתר. החברהממליצה למשתמשים לוודא טלפונית עם בית העסק המפרסם את שעות פעילותו ויכולתו לספק המוצר / השירות המבוקש על ידי המשתמש .

החברה אינה נותנת חסות או מביעה כל דעה לגבי נכונותם או דיוקם שלהצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצגים באתר. המשתמש מצהיר כי הוא מודעלכך שכל הסתמכות שלו על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשהלפי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדיים .

האתר בכללותו - כולל כל מידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו , מידע וחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר - מוגש ומועמד לרשות המשתמשכמות-שהוא (As-Is ). החברה אינה מביעה כל עמדה ואין היא אחראית, במפורש או מכללא , לגבי א. המידע והחומר המצוי באתר. ב. לגבי החומר, המידע והפעולות אשר הגישה אליהםמתאפשרת באמצעות הגישה לאתר ו/או מהאתר. ג. לגבי כל מוצר, תוכנה או שירותים שהגישהאליהם התבצעה באמצעות קישור מן האתר. ד. לגבי כל נזק הנגרם או עלול להיגרם עקבהמשלוח של מידע חסוי או רגיש דרך האתר. או ה. לגבי כל נזק הנגרם או עלול להיגרם עקבפגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר .

קניין רוחני 

זכויות הקניין הרוחני באתר על כל האלמנטים שבו, כולל אך לא רק, זכויות היוצרים, סימני המסחר, מאגרי המידע, פטנטים, הידע (Know-How), מידע סודיואיסוף המידע של הגולשים, הינו בבעלותה ו/או בשליטה הבלעדי של החברה אלא אם צויןבאופן מפורש אחרת .

כל סימני המסחר המופיעים באתר הינם בבעלותה הבלעדי של החברה אובבעלותו של צד ג' אחר. שימוש כלשהו בלתי מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט , ובמיוחד אך לא רק, אסור השימוש בסימני המסחר של החברה ללא אישור והסכמה מראשובכתב :

זכויות יוצרים 

כל המידע ובכלל זה, הדפים ו/או התכנים המצויים ו/או הניתניםלהורדה מהאתר ו/או מאגרי המידע ו/או אופן פילוחם במנועי החיפוש באתר, הם רכושה שלהחברה. אין להעתיק או לפרסם כל חלק מהמידע ו/או הדפים ו/או התכנים ללא הסכמתההמפורשת של החברה .

האתר והמידע המופיע בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינתישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצוי באתרהוא לשימוש הפרטי והלא מסחרי בלבד של המשתמש. המשתמש מסכים להכפיף את עצמו לתנאיהשימוש שהחברה תכלול יחד עם המידע אשר יוצג באתר. המשתמש רשאי לשלוף ולהכין עותקארכיוני יחיד של התוכן המופיע באתר לשימושו הפרטי והלא-מסחרי בלבד .

קישוריות (Hyperlinks) לאתרים שאינם MABA

באתר תוכלו למצוא קישוריות ו/או הפניות המקשרים אל צדדים שלישיים המצויים על אתרים אחרים במרחבי האינטרנט, שאינם החברה. אם לא נאמראחרת ובאופן מפורש על ידי החברה, הרי שהקישוריות הללו אל האתרים האחרים, אפילו אםישנו לוגו (או סימן אחר) משותף של החברה ושל הצד השלישי, אינן יכולות להתפרש כהבעתתמיכה או מתן חסות, במפורש או מכללא, על ידי החברה לגבי האתרים האחרים שאליהםמובילות הקישוריות האמורות. קישורית או פרסום לאתר או לצד שלישי שאינו החברה, אינה מעידה על כך כי החברה, אחראית ו/או שולטת ו/או מיודעת על התכנים ו/או השירותים של הצד השלישי, והחברה לא תשא באחריותכלשהי לגבי תכנים ו/או שירותים אלה. לעניין זה חשיבות גם לגבי אמנת הפרטיות, של כל אתר ואתר, שיתכן והיא אינה זהה לאמנת הפרטיות באתר - קראו בעיון את אמנת הפרטיות של האתר הדנהבעניין הקישוריות להלן

מפרסמים ופרסומות 

במסגרת השירותים שמעניקה MABA ניתנת אפשרות לכל בעל עסק לפרסם את פרטיו, השירותים והמוצרים המשווקים על ידו, שעות פעילותו וכיו"ב. בעל העסק המפרסם – מתחייב בזאת כי יפרסם אך ורק נתונים נכונים ומדוייקים לגבי פעילותו, ובכל זאת אך לא רק, שעות הפעילות השירותים, המוצרים ותנאי ההתקשרות עמו.

לאור העובדה כי אתר MABA  משרת מספר רב של בעל עסקים ונותני שירותים, אין ביכולתה של החברה לאשרר כל פרסום שהועלה על ידי בעל עסק מפרסם, ובהתאם מוטלת אחריות זו על המשתמש על כל המשתמע מכך, ובכלל זאת, לוודא כי הנתונים שפרסמו על ידי בעל העסק הינם נכונים ומדויקים.

החברה אינה אחראית בשום אופן שהוא לפרסומות המופיעות באתר. הופעתפרסומת באתר החברה אינו מעיד על חסותה של החברה ו/או אחריותה ו/או התחייבותה עלהמפרסם, המוצר/השירות המפורסם, איכותו, נכונותו ו/או דיוקו .

שמירה על פרטיות - אמנת פרטיות 

החברה והאתר רשאים להשתמש בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש לצורךשיפור השירותים המוענקים על ידה, ליצירת הקשר עם המשתמש או לצורך ניתוח ומסירת מידעסטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה את המשתמש אישית ולא יכלולמידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות .

באתר תוכלו למצוא קישוריות שתובלנה אתכם למספר אתרים אחרים, חלקםהינם מפרסמים וחלקם הינם חברות עסקיות שהחברה נמצאת עמן בשיתוף פעולה עסקי .

חלק מהאתרים האלה יופיעו תחת שם ו/אומותג ו/או לוגו הכולל גם אתהלוגו של החברה, אך הם לא מופעלים ו/או לא מתוחזקים תחת השגחת החברה .

לכן, אמנת הפרטיות ותנאי השימוש של האתר, אינם חליםו/או אינםתקפים באתרים שאליהם מובילות הקישוריות. לאתרים אלה אמנת פרטיות משלהם, שונה מאמנתהפרטיות של האתר. חשוב ביותר כי תקראו ותבדקו היטב את אמנת הפרטיות של כל אחדמהאתרים הללו לפני שאתם מוסרים פרטים אישיים ו/או מידע אחר באתר החדש אליו הגעתם. החברה והאתר אינם מסוגלים ולא יהיו אחראים לשמירה על הפרטים והמידע שאתם משאיריםבאתרים אלה .

עדכונים ושינויים 

החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עתומכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדה. בכל עת שהיא רשאית החברה לבצעשינויים ו/או עדכונים בתנאי שימוש אלה. בשימושכם באתר הינכם מסכימים בזאת להיותכפופים לאמור בתנאי השימוש בכל עת, ועליכם לחזור ולהתעדכן בדבר השינויים שיבוצעובתנאי השימוש .

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או להשמיט כלחומר מהחומרים המפורסמים באתר, לעצבו מחדש, להחליף את תכניו, והכל כראות עיניה ולפישיקול דעתה הבלעדי .

הודעת שחרור מאחריות 

החברה והאתר משוחררים בזאת מכל אחריות שהיא הנובעת משימוש באתר, המידע המופיע בו, הפורומים הצ'אטים והאזוריים הציבוריים האחרים באתר, והם לא ישאובאחריות כלשהי הנובעת מהשימוש בהם. השימוש באתר, בתכנים, בפורומים, בצ'אטיםובאזוריים הציבוריים האחרים באתר נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש  (At your own risk) .

במיוחד, אך לא רק, מצהיר המשתמש כי החברה האתר, שותפיהם, סוכניהם, עובדיהם, נושאי המשרה, המנהלים, הדירקטורים, בעלי המניות וכו', אינם אחראים ולאישאו באחריות כלשהי בגין עיכובים ו/או שינויים ו/או אי דיוקים ו/או כישלונות ו/אוטעויות ו/או הפרעות ו/או וירוסים ו/או סוסים טרויינים ו/או הפרעות בתקשורתאינטרנטית ו/או נזקים ו/או גניבות ו/או חדירות בלתי חוקיות למחשב האישי של המשתמשבאמצעות הרשת, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בתכניו ו/או בשירותיו השונים .

כמו-כן, אך לא רק, מצהיר בזאת המשתמש כי החברה, האתר, שותפיהם, סוכניהם, עובדיהם, נושאי המשרה, המנהלים, הדירקטורים, בעלי המניות וכו', הינםמשוחררים מכל אחריות בנוגע להפסדים ו/או נזקים כספיים ו/או נזקים אישיים גופנייםו/או מוות ו/או הונאה, שינבעו כתוצאה מהשימוש באתר .

אחריות ושיפוי 

המשתמש מצהיר בזאת ומתחייב לשאת ו/או לשפות את החברה ו/או האתרבגין כל נזק שיגרם להם ו/או שותפיהם ו/או סוכניהם ו/או עובדיהם ו/או נושאי המשרהו/או המנהלים ו/או הדירקטורים ו/או בעלי המניות ו/או משתמשים אחרים וכו', כולל, אךלא רק, כל אחריות שהיא, תביעה, נזק ו/או הפסד (כולל הוצאות משפטיות), שינבעו כתוצאהמשימוש, שימוש בלתי ראוי ו/או מוטעה, הפרעה ו/או כשלון ו/או כל פעולה אסורה על פיחוק המחשבים, התשנ"ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981, ו/או על פי כל דין, שיעשה באתר ו/או באמצעותו, במידע, תכניו ו/או בשירותים בו .

החברה והאתר שומרים לעצמם את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מיידי אתשימוש המשתמש באתר ו/או שירותיו, בכל עת, וזאת על פי שיקול דעתם הבלעדית של האתרוהחברה, באם הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או אמנת הפרטיות ו/או כל דין, חוק, תקנהו/או הוראה אחרת ו/או באם יחליטו על פי שיקול דעתם הבלעדי כי המשתמש בצע שימוש בלתיראוי או בלתי סביר באתר .

סמכות שיפוט 

השימוש באתר ותנאי שימוש אלה כפופים לחוקי מדינת ישראל. כל טענהו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לתנאי שימוש אלה ו/או לשימוש באתר יהיו בסמכות שיפוטבלעדית של בית המשפט המוסמך בתל-אביב, ישראל 


נבנה ומקודם על ידי שמול